PURU - textová část

VYHODNOCENÍ PODKLADŮ PRO ČTVRTOU ÚPLNOU AKTUALIZACI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
TEXTOVÁ ČÁST

 • Textová část
 • 1 Úvod
  • 1.1 Základní charakteristika kraje
  • 1.2 Problematika udržitelného rozvoje – základní rámec
 • 2 Sledované jevy
  • 2.1 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS
 • 3 Podklady pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území
  • 3.1 Horninové prostředí a geologie
   • 3.1.1 Území s vysokým nahromaděním a těžbou neobnovitelných surovinových zdrojů
   • 3.1.2 Území s vysokou koncentrací rizik pramenících z ukončené těžby nerostných surovin
   • 3.1.3 Surovinový potenciál ložisek černého uhlí, která zatím nikdy nebyla těžena
   • 3.1.4 Perspektiva obnovy těžby zlata
   • 3.1.5 Potenciální zdroje tzv. břidličného plynu (shale gas) v Barrandienu
   • 3.1.6 Shrnutí
  • 3.2 Vodní režim
   • 3.2.1 Sledované jevy dle přílohy č.1 Vyhlášky 500/2006 Sb., část B
   • 3.2.2 Srážkové poměry
   • 3.2.3 Hydrologické poměry
   • 3.2.4 Vodní toky
   • 3.2.5 Povodně, záplavová území
   • 3.2.6 Jakost povrchových vod
   • 3.2.7 Odběry povrchových vod
   • 3.2.8 Hydrogeologické poměry
   • 3.2.9 Jakost podzemních vod
   • 3.2.10 Vodní zdroje
   • 3.2.11 Ochrana vod
   • 3.2.12 Plánování v oblasti vod
   • 3.2.13 Lokality pro akumulaci povrchových vod
   • 3.2.14 Vodní díla
   • 3.2.15 Komentář změn a doplňků:
  • 3.3 Hygiena životního prostředí
   • 3.3.1 Čistota ovzduší
   • 3.3.2 Odpadové hospodářství
   • 3.3.3 Staré ekologické zátěže (SEZ)
   • 3.3.4 Hluk
   • 3.3.5 Voda
   • 3.3.6 Půda
  • 3.4 Ochrana přírody a krajiny
   • 3.4.1 „Velkoplošná“ ochrana
   • 3.4.2 „Maloplošná“ ochrana
   • 3.4.3 Území NATURA 2000
   • 3.4.4 Speciální typy ochrany
   • 3.4.5 Přírodní parky
   • 3.4.6 Přechodně chráněné plochy
   • 3.4.7 Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES
   • 3.4.8 Typologie krajiny a krajinný ráz
   • 3.4.9 Krajinné památkové zóny (KPZ)
   • 3.4.10 Ochrana přírody a krajiny – změny zaznamenané v aktualizaci
  • 3.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
   • 3.5.1 Sledované jevy dle přílohy č.1 Vyhlášky 500/2006 Sb., část B
   • 3.5.2 Hodnocení stavu
   • 3.5.3 Komentář k vývoji struktury půdního fondu v letech 2006 - 2016 na území Stč. kraje
   • 3.5.4 Komentář k vývoji struktury půdního fondu – porovnání Stč. kraje a ČR
  • 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura
   • 3.6.1 Silniční doprava
   • 3.6.2 Železniční doprava
   • 3.6.3 Letecká doprava
   • 3.6.4 Vodní doprava
   • 3.6.5 Dopravní dostupnost center
   • 3.6.6 Dopravní infrastruktura - závěr
   • 3.6.7 Veřejná dopravní infrastruktura – změny zaznamenané v aktualizaci
  • 3.7 Veřejná technická infrastruktura
   • 3.7.1 Zásobování pitnou vodou
   • 3.7.2 Čištění odpadních vod, kanalizace
   • 3.7.3 Energetika
   • 3.7.4 Data ÚAP o technické infrastruktuře
  • 3.8 Sociodemografické podmínky
   • 3.8.1 Charakteristika podmínek
   • 3.8.2 Vývoj počtu obyvatelstva
   • 3.8.3 Věkové složení obyvatelstva
   • 3.8.4 Vzdělanostní úroveň obyvatelstva
   • 3.8.5 Vývoj pracovních příležitostí
   • 3.8.6 Vyjížďka za prací
   • 3.8.7 Míra nezaměstnanosti
   • 3.8.8 Shrnutí kapitoly sociodemografické podmínky
  • 3.9 Struktura osídlení
   • 3.9.1 Základní charakteristika struktury osídlení
   • 3.9.2 Střediska osídlení (ORP, POÚ) a jejich spádové oblasti
   • 3.9.3 Požadavky MMR na aktualizaci sídelní struktury v rámci ÚAP krajů podle nového metodického sdělení
   • 3.9.4 Shrnutí a tabulkové přehledy k tématu struktura osídlení
  • 3.10 Bydlení
   • 3.10.1 Intenzita bytové výstavby
   • 3.10.2 Výstavba bytů
   • 3.10.3 Neobydlené byty
   • 3.10.4 Shrnutí
  • 3.11 Občanská vybavenost – sociální infrastruktura
   • 3.11.1 Školství
   • 3.11.2 Zdravotnictví
   • 3.11.3 Sociální péče
   • 3.11.4 Kultura
   • 3.11.5 Sportoviště regionálního významu
   • 3.11.6 Shrnutí
  • 3.12 Rekreace
  • 3.13 Hospodářské podmínky
   • 3.13.1 Územní charakteristiky
   • 3.13.2 Hospodářství
   • 3.13.3 Oblasti ekonomických aktivit
   • 3.13.4 Shrnutí
 • 4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor
  • 4.1 Limity využití území
  • 4.2 Hodnoty území
  • 4.3 Záměry na provedení změn v území
 • 5 Použité podklady
 • Příloha se statistickými údaji